રાજકોટ માં લગ્નના સ્થળો

0

Kalawad Road, Vajdi, Rajkot

A spacious banquet hall, beautiful marriage lawns, traditional cuisine, all these await you at Motel The Village together with friendly staff and cosy hotel rooms. These items will make Motel an ideal playground for your wedding.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Nyari Dam Road Off., Kalavad Rd, Rajkot

Regency Lagoon Resort is place with well-designed rooms and cottages, where you can enjoy the perfect rest and pure nature. Besides, it will be great venue for your wedding celebration.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Opposite Shashtri Maidan, Near Everest Building, Limda Chowk, Panchnath Plot, Sadar, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ, અગાશી

Street No 4, University Road, Near Indira Circle, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Jawahar Road, Opp. Jubilee Garden, Sadar, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Opp. Pathikashram, Jubilee Garden, Jawahar Road, Sadar, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Everest Park, Kalawad Road, Jai Bhimnagar, Nana Mava, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Italian, Pan-Asian, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Avadh Road, Opp. Drive-in-Cinema, Kalavad Road, Rajkot

Whether you wanted a wedding outdoors or inside a banquet hall, the beautiful Seasons Hotel in Rajkot is ideal for any type of wedding banquet. You can count on the high-class service at your wedding in this hotel.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Nr H.P Petrol pump, Pal Gate Road, Soni Bazar, Mavdi, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Rajkot - Ahmedabad Hwy, Near Petrol Pump, Maliyasan, Rajkot, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

150 Feet Ring Road, Near Mavdi Circle, Jasraj Nagar, Mavdi, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Metoda G.I.D.C., Kalawad Road, Khirasra, Rajkot

Heritage Khirasara Palace is a historic place in the city of Rajkot, which is ideal for both weddings in the open air and for a private wedding in the banquet hall. For this, the Heritage Khirasara Palace Hotel has 2 banquet halls and 2 marriage lawns.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

B-8, 150 Feet Ring Rd, Vasundhara Omkar Society, Manharpura 1, Madhapar, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Continental, Thai, Mexican, Italian, Pujabi, Gujarati

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Deluxe Cinema Chowk, Ranchod Nagar Society, Arya Nagar, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Dr Yagnik Rd, Jagnath Plot, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Modi School, Opp Off, Ishvariya Rd, Sadguru Nagar, Rajkot, Gujarat 360110, India, Rajkot, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

વધુ 20 બતાવો