રાજકોટ માં લગ્નના સ્થળો

0

Deluxe Cinema Chowk, Ranchod Nagar Society, Arya Nagar, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Kalavad Rd, Mota Mava, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Gujarati

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ

Everest Park, Kalawad Road, Jai Bhimnagar, Nana Mava, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Italian, Pan-Asian, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Tagore Rd, Rama Krishan Nagar, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Modi School, Opp Off, Ishvariya Rd, Sadguru Nagar, Rajkot, Gujarat 360110, India, Rajkot, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Beside Cosmoplex Cinema Hall, Mota Mava, Kalawad Road, Mota Mava, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Rajkot - Ahmedabad Hwy, Near Petrol Pump, Maliyasan, Rajkot, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Avadh Road, Opp. Drive-in-Cinema, Kalavad Road, Rajkot

Whether you wanted a wedding outdoors or inside a banquet hall, the beautiful Seasons Hotel in Rajkot is ideal for any type of wedding banquet. You can count on the high-class service at your wedding in this hotel.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Kalawad Road, Off Cosmoplex Cinema, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, હિટીંગ

Kanak Road, Behind ST Bus Stand, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Nyari Dam Road Off., Kalavad Rd, Rajkot

Regency Lagoon Resort is place with well-designed rooms and cottages, where you can enjoy the perfect rest and pure nature. Besides, it will be great venue for your wedding celebration.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Kalawad Road, Vajdi, Rajkot

A spacious banquet hall, beautiful marriage lawns, traditional cuisine, all these await you at Motel The Village together with friendly staff and cosy hotel rooms. These items will make Motel an ideal playground for your wedding.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Jamnagar - Rajkot Hwy, Naranka, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near All India Radio Tower, Jamnagar Road, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Jamnagar Road, B/h. B. A. Dangar Collage, Ghanteshwar, Rajkot

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 20 બતાવો